พนักงานราชการ

 

                                                     

         นางสาวฟองรัตน์   อักษรนิตย์             นางสาวกัญญาภัทร   สุขแก้ว            นางสาวตรีอำพัน    คงอินทร์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

               

                                                      

              นางสาวปิยนุช ฤกษ์ดี                          นายรุ่งโรจน์ จันทวงษ์                           นายปฎิเวธ ทุ่ยอ้น

            นักวิชาการเงินและบัญชี                          นักวิชาการเกษตร                             นักวิชาการเกษตร

 

           

                   นายห้อหนี หัสนี

             เจ้าพนักงานการเกษตร