ลูกจ้างประจำ

                                                              

                                                                นายสนธยา   จันทวงษ์                                             นายประสิทธิ์  ดำขำ                                                               

                                                                    พนักงานธุรการ ส4                            พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2

                                                     2

                                             นายโกมล   เพ็ชรหนองชุม                                     นายธวัชชัย    จันทรวัฒน์

                                                      พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า                              พนักงานขับรถยนต์ ส2