- ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินระนอง -

          สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เดิมเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาดินระนอง ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่จากศูนย์พัฒนาที่ดินเป็นสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เมื่อ พ.ศ.2527 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 622 หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากตัวเมือง 24 กิโลเมตร เดิมเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ มีชื่อว่า มีสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งละออง มีพื้นที่ทั้งหมด 576-0-45.8 ไร่ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 60 เมตร

 

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน่วยงาน

1) วิสัยทัศน์

“เป็นส่วนราชการหลักของจังหวัดมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานพัฒนาที่ดินบริการฉับไว เกษตรกรไทยก้าวไกลบนพื้นฐานการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

2) พันธกิจ

 1. กำหนดเขตพัฒนาที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

 2. พัฒนาบริหารการจัดการดินและน้ำให้เป็นรากฐานการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

 3. จัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน

 4. บูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด

 5. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 6. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

3) ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. จัดทำเขตพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 2. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา

 3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

 4. เร่งพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์

 5. ปรับปรุงคุณภาพดิน

 6. การป้องกันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

 7. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 8. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน

 9. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางเกษตร

 10. พัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

 11. ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัด

4) ภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง

                สถานีพัฒนาที่ดินระนอง มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตจังหวัดระนอง พร้อมกับควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินระนอง ซึ่งแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาที่ดิน ดังนี้

       1.           -ว่าง-            ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

       2. เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินในระดับอำเภอดังนี้

            2.1 นางพรทิพย์ สวนชำนิ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติงานในเขตท้องที่อำเภอเมือง อำเภอสุขสำราญ และงานศูนย์เรียนรู้ในสถานีพัฒนาที่ดินระนอง

            2.2 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในเขตท้องที่อำเภอกะเปอร์

            2.3 นางพัชนี กุลกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเขตท้องที่อำเภอละอุ่น

            2.4 นายนพดล อุบลเลิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเขตท้องที่อำเภออำเภอกระบุรี

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายสุธน กีรติวัฒนา                ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ พ.ศ.2512 - 2518

 2. นายนรสิงห์ จตุรงค์แสง           ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ พ.ศ.2518 - 2527

                                                             ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2527 - 2535

 1. นายสมเผ่า ยงเขนยสิน           ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2536 - 2540

 2. นายสงความ สุขขี                   ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2540 - 2541

 3. นายรุ่งเรือง วิริยกุล                 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2541

 4. นางสาวพิรัชฌา วาสนานุกูล   ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2541 - 2545

 5. นายดามพ์ เทียนสวรรค์          ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2546

 6. นางมีนา นาควิลัย                   ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2546 - 2551

 7. นายจรูญ พิบูลย์                     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี พ.ศ.2551 - 2552

                                                         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี พ.ศ.2553 - 2559

 1. นายสามารถ สร้อยทอง         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี พ.ศ.2560 - 2561

 2. นางสาวยุพาพร นาควิสัย      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี พ.ศ.2562 - 2563

 3. นายอัมพร พวงพวา              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

 

สถานที่ตั้ง

   สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 90 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

    โทร 077 - 989825    

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROGRAM