หน่วยงานในสังกัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง (https://www.opsmoac.go.th/ranong-home)
 2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่8 (http://oaezone.oae.go.th/view/17/index/TH-TH)
 3. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง (https://www.4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-ranong)
 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง (http://www.ranong.doae.go.th/index-home.html)
 5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง (http://www.pvlo-rnn.dld.go.th/webnew/index.php/th/)
 6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง (http://web.cpd.go.th/ranong/)
 7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (https://www.alro.go.th/ranong/main.php?filename=index)
 8. การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดระนอง  (http://www.ribber.co.th/ranong/main.php?filename=index)
 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง (https://www.fisheries.go.th/cs-ranong/index1.htm)
 10. โครงการชลประทานจังหวัดระนอง (http://ridceo.rid.go.th/ranong/image/image/main/main.php)
 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (http://www.doa.go.th/ac/ranong/?page%20id=211)
 12. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง (http://ranong.fishmarket.co.th)
 13. สำนักงานตรวจบัญชรสหกรณ์ระนอง (https://ranong.cad.go.th/main.php?filename=index)
 14. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง (https://www.nfc.or.th/)
 15. สถานีและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง (https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view activities/139/22755)
 16. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง (https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-Ranong/)
 17. ด่านกักกันสัตว์จังหวัดระนอง (https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine-Ranong)
 18. ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง (http://www.doa.go.th/ard/?page%20id=93)
 19. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดระนอง (https://www.happynetwork.org/paper/123)

จังหวัดระนอง (http://www.ranong.go.th/)

 

ลำดับที่ รายการ ที่อยู่ลิ้ง
1 ข้อมูลที่ดิน https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18906
2 ข้อมูลการใช้ที่ดิน https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18907
3 ข้อมูลแหล่งน้ำ https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17948
4 ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน https://www.ldd.go.th/WEB_Bio/Index.html
5 ข้อมูลแผนที่ https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=19273
6 ข้อมูลการจัดการดิน https://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page.htm
7 บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน https://www.ldd.go.th/web_Soilanaly/Index.html

PROGRAM