ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

6ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2
6ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ฯ
6ประกาศจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอนเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ พง.๑/๒
6ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์(ขนาด 4 ช่อง) จำนวน 1โรง
6ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 1 หลัง
6ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์(ขนาด 4 ช่อง) จำนวน 1โรง
6ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 1 หลัง
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่จังหวัดพังงา
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นทีุ่ล่ม-ดอนเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 แบบเลขที่ พด.11 พง.2/2563
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นทีุ่ล่ม-ดอนเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอนเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ พง. ๒/๒๕๖๓(จ้างเหมาทั้งแปลง)
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอนเขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ พง.๑/๒๕๖๓ (จ้างเหมาทั้งแปลง)
6ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักราชการอำนวยการระดับต้นและชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ หลัง
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักราชการอำนวยการระดับต้นและชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ หลัง
                                                            2ประกาศทั้งหมด

 

  

สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑

1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

          ประเภทสอบราคา
          ประเภทประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์
          ประเภทสอบราคาจ้าง
          ประเภทสอบราคาซื้อ

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

1 ประจำเดือนเมษายน 2560

1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560