ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

 

5

 

        สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังทัง เนื้อที่ 346 ไร่ ตามหนังสือขออนุญาตกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 25มกราคม2525เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาที่ดินต้นน้ำลำธารภาคใต้และต่อมาเป็นที่ปฎิบัติงานโครงการขยายพันธ์ุ์ไม้โตเร็วและพืชคลุมดินชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงบำรุงบำรุงดินเหมืองแร่เก่าโดยใช้เงินบำรุงพิเศษเพื่อฟื้นฟพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเเร่แล้วโดยมีนายสุทัศน์ สิทธิสมวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6 เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับจัดสรรงบประมาณตามลำดับ ดังนี้

 -วันที่ 9 กันยายน 2526 ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 7,122,708 บาท เป็นค่าบุกเบิกพื้นที่ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักข้าราชการ บ้านพักคนงาน

 -วันที่ 3 พฤศจิกายน 2527 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 3,901,373 บาท เป็นค่าจัดแปลงขยายพันธ์พืชคลุมดินและเพาะกล้าไม้โตเร็ว 340 ไร่ และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และในปี เดียวกัน กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2527 และจัดตั้งเป็นสถานีัพัฒนาที่ดินพังงา สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

     

5