ภารกิจหน่วยงาน

        

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


     
 วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน
     
  เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
  เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570)  
     

     
 พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
     
1.  สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.  สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4.  พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
5.  ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
   

     
 ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils
     
  TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)  
  T-Teamwork : สร้างทีม
  E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง 
  A-Agile : คล่องแคล่ว 
  M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน