ภารกิจหน่วยงาน

        

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริการข้อมูลข่าวสาร       ร่วมแก้ปัญหาดิน   ช่วยท้องถิ่นพัฒนา

 

หน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา มีหน้าที่ ปฎิบัติงานในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร และการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตจังหวัดพังงา พร้อมกับควบคุมการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินพังงา ซึ่งแบ่งการปฎิบัติงานในสถานีพัฒนาที่ดิน ดังนี้

 

1. งานธุรการ

นางพัชรินทร์ ทะวงษ์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ และประสารงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์. 0-7646-1532   โทรสาร. 0-7646-1532

2. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

นายสมหมาย หนูศรี

เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

   ปฎิบัติงาน ในเขตท้องที่ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอกะปง  และอำเภอเมือง

เบอร์โทรศัพท์. 08-1676-3916 , 0-7646-1532   โทรสาร. 0-7646-1532

3. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

นางเกยูร  คำคง อาคาสุวรรณ

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

ปฎิบัติงาน ในเขตท้องที่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอเกาะยาว

เบอร์โทรศัพท์. 08-9976-8753 , 0-7646-1532    โทรสาร. 0-7646-1532

4. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

น.ส.อังคารมาศ ลีนิน

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

ปฎิบัติงานในเขตท้องที่ อำเภอทับปุด และอำเภอตะกั่วทุ่ง

เบอร์โทรศัพท์. 08-1099-3269 , 0-7646-1532    โทรสาร. 0-7646-1532