โครงสร้างหน่วยงาน

        

 

    

  

นายจำเริญ   นาคคง

     ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา          

                  งานธุรการ                     หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1           หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2           หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

                                         

       นางพัชรินทร์   ทะวงษ์ศรี             นายสมหมาย  หนูศรี          นางเกยูร  คำคง  อาคาสุวรรณ     น.ส.อังคารมาศ  ลีนิน

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส    นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ   นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

                                                                                                                                         

   

                                         

           นางสุพิศ    เวชรัตน์               น.ส.ทิพวัลย์  จรัญรักษ์             นายสนธยา   จันทวงษ์           นายรุ่งโรจน์    จันทวงษ์

             พนักงานพิมพ์                        นักวิชาการเกษตร                     พนักงานธุรการ                     นักวิชาการเกษตร

                      4                                      5                                      2                                      2

                                           

     น.ส.ฟองรัตน์   อักษรนิตย์           นายชาญชัย  เจตบุตร             นายสุนันท์   ทองอนันต์                 นายห้อหนี หัสนีย์

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน    พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ             พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ                   พนง.ขับรถยนต

                      4                                                                                                        

          4    46   46  

         น.ส.สุมณฑา สุขแก้ว             น.ส.เมษิยา  ทรงอารมภ์            นายสมเกียรติ     ตั๋นสกุล           นายประสิทธิ์  ดำขำ

   จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์          นักวิชาการเงินและบัญชี                 พนักงานธุรการ                     พนง.บริการเอกสาร

                                                                                                                                                               4

        2 46   2  46   2  46     

          นายจำเริญ ส่งละออ                   นายสุเปน คมขำ                  นายธวัชชัย จันทรวัฒน์         นายสมศรี  พันธุ์เพลิงพฤกษ์      

      พนง.รักษาความปลอดภัย         พนง.รักษาความปลอดภัย                พนง.ขับรถยนต์                         ช่างซ่อมบำรุง

                     4

        46   

       น.ส.สุวิมล  สร้อยทอง           นางประเทือง   ประกอบการ

   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                     แม่บ้าน