การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้ เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ความหมาย

                WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                H : Honesty : มีคุณธรรม 

                O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน 

                P : Prompt to Change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

                E : Establish : สร้างสรรค์

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2564

- สัปดาห์ที่ 1 (8 มี.ค.64)

- สัปดาห์ที่ 2 (15 มี.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 3 (22 มี.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 4 (29 มี.ค.64)
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564

- สัปดาห์ที่ 1 (5 เม.ย.64)

- สัปดาห์ที่ 2 (12 เม.ย.64)
- สัปดาห์ที่ 3 (19 เม.ย.64)
- สัปดาห์ที่ 24 (26 เม.ย.64)

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร