RSS

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน และการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

          วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 6 ลงพื้นที่หมู่17 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน และการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินด้านต่างๆเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร