RSS

ร่วมกันพิจารณาออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก(ฝายน้ำล้น )บ้านสวนผึ้ง หมูที่11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00น นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมนางณัฐรดา ภานุมาศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 ได้ร่วมกับฝ่ายสำรวจออกแบบ กองช่าง กรมพัฒนาที่ดินและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันพิจารณาออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก(ฝายน้ำล้น )บ้านสวนผึ้ง หมูที่11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร