RSS

                 จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมาน สามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหล่า ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้ง เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ล้วนสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้น้อมนำปฐมพระบรมราชโองการ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งด้านงานวิชาการ งานส่งเสริม และงานพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์  สัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้เกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยกัน และทางสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน และบริการน้ำหมักชีวภาพ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 200 ราย

 

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
10_resize
Detail Download
11_resize
Detail Download
12_resize
Detail Download
13_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร