RSS

ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1 ประจำปี 2563 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถังหมัก กากน้ำตาล และพืชสมุนไพร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร