RSS

   โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่"ณ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดินที่ 2 เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการจัดการดินให้แก่นักเรียน"โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่"ณ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร