RSS

อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์

          วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.จุฑาทิพย์ ตัณฑวิรุฬห์ นักวิชาการเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงดิน การเก็บดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร พร้อมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.1 การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรเป้าหมาย 43 ราย ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร