RSS

อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกชัย พลรักเขตต์ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการใช้นวตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ จุดสาธิตศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และในเวลา 13.00 น. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่าง และสนับสนุนพร้อมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ พด. ในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
10_resize
Detail Download
11_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร