RSS

                 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 2/2563

           วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร