RSS

 ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์นักวิชาเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 แก่ให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่พบปะหมอดินอาสาประจำตำบลและอำเภอ เพื่อรับทราบปัญหา แนวทางแก้ไข และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานีฯเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร