RSS

ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ และนายอนันท์ จ่าเมือง ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 แก่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดกลุ่มร่วมใจ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร