RSS

        ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "กาแฟ" ประจำปี 2563

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกชัย พลรักเขตต์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "กาแฟ" ประจำปี 2563 แก่ให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิการผลิต ณ วิสาหกิจกาแฟ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร และในเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดความรู้ฯ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ "ยางพารา" ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร