RSS

ถ่ายทอดองค์ความรููู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2563

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2563 แก่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หมู่ 6, 12 ตำบลบางหมาก เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ 12 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร และในเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดความรู้ฯ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" จุดที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร