RSS

                       สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอหลังสวน ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 เป็นการต่อยอดส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร