RSS

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2562 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2562 แก่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หมู่ 6, 12 ตำบลบางหมาก จำนวน 30 ราย เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร