RSS

สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการ “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง “ ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิต โครงการ “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง “  ปีงบประมาณ 2562 (ต่อยอดเกษตรกรรายเดิม)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ร่วมบูรณาการ ในการส่งมอบปัจจัย ดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร