RSS

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ หมู่ 9 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

           วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอนันท์ จ่าเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "ปาล์มน้ำมัน" ประจำปี 2562 แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 35 ราย เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ หมู่ 9 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร