RSS

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

           วันที่ 30 มิถุนายน 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรในพื้นที่ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมปลูกกล้าหญ้าแฝก ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร