RSS

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดิน งานโครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ  ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

           วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสมยศ ณ นคร นายอำเภอทุ่งตะโก เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 โดยมีนายเกียรติพงษ์ สงพรหม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมทั้ง นายยุทธนา ปัญญา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงานจำนวน 120 ราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร