RSS

สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนไทรงาม หมู่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ถังหมัก กากน้ำตาล ผัก/ผลไม้ เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 12 กลุ่ม ตามโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งฯ ปี 2562 ณ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนไทรงาม หมู่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร