RSS

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (หินปูนฝุ่น) ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรและหมอดินอาสา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นำโดยนางมาลี รักชนะ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (หินปูนฝุ่น) ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรและหมอดินอาสา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร