RSS

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร

        วันที่ 30 เมษายน 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ พร้อมด้วยนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อวิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร