RSS

ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางฯ  หัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้ำ”ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2562

           วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางฯ และได้มอบหมายนายยุทธนา ปัญญา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้ำ”ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่างๆ และการปรับวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร