RSS

ร่วมทำประชาคม ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ณ บ้านปากสระ ม.7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

            วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อร่วมทำประชาคม ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ก่อสร้างฝายน้ำล้น ความสูง 2.5 เมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรจำนวน 300 ไร่ ณ บ้านปากสระ ม.7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร มติที่ประชุมประชาชนให้ความเห็นชอบ เห็นสมควรให้ก่อสร้างได้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ช่วยในการรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ ต่อไป

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร