RSS

         ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุุมพร

        วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุุมพร

s__185606159_re...
Detail Download
s__185606160_re...
Detail Download
s__185606161_re...
Detail Download
s__185606162_re...
Detail Download
s__185606163_re...
Detail Download
s__185606164_re...
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร