RSS

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน และสอบถามข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

         วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.35น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยม สนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน และสอบถามข้อมูล ที่จะให้สถานีพัฒนาที่ดิน สนับสนุนโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ของทางโรงเรียนตชด. ต่อไป

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร