RSS

ถ่ายทอดความรู้งานพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          วันที่ 26 มีนาคม 2561 น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตำบลขันเงิน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้งานพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ ศาลาหมู่บ้านชุมชนสุวรรณคีรี ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร