RSS

จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ พื้นที่การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

            วันที่ 21 มีนาคม 2561 น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.ส.จุฑาทิพย์ ตัณฑวิรุฬห์ และนายศุภกร ชูฤกษ์ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค. 2561 ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำเกษตร ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชุมพร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนวัสดุในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (ถังหมัก/กากน้ำตาล/ผลไม้) กรมหม่อนไหมสนับสนุนต้นและกิ่งพันธุ์หม่อน ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ ณ พื้นที่การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ หมู่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 79 ราย

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร