RSS

ถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ และแจกโดโลไมท์ให้กับเกษตรกรแปลงสาธิตที่มีดินเป็นกรด  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

               วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดินที่ 3 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายยุทธนา ปัญญา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว ถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ และแจกโดโลไมท์ให้กับเกษตรกรแปลงสาธิตที่มีดินเป็นกรด หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร