RSS

ร่วมจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561

            วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ. นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค. 2561 โดยมีเกษตรกร จำนวน 72 ราย มีหน่วยงานพี่เลี้ยง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และสหกรณ์จังหวัดชุมพร ซึ่งในวันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้และเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำเกษตร รวมถึงการปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 1. วิชาศาสตร์พระราชา วิทยากรจากพื้นที่การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2. วิชาการสร้างผลผลิต/การสร้างรายได้ (การเลี้ยงปลา/แปรรูปปลาเส้น) วิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 3. วิชาการลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย (การทำสบู่มังคุด) วิทยากรนางสังวาลย์ พิมลรัตน์ และทีมงาน และสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับเกษตรกร รายละ 1,500 ตัว ณ พื้นที่การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ หมู่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร