RSS

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตสารไล่แมลงศัตรูพืช (พด.7) ตามโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านรุ่งเรือง  อ.ละแม จ.ชุมพร

          วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.ส.จุฑาทิพย์ ตัณฑวิรุฬห์ และนายศุภกร ชูฤกษ์ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตสารไล่แมลงศัตรูพืช (พด.7) ตามโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2561 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านรุ่งเรือง หมู่20 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร