RSS

ให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน มอบปัจจัยการผลิต โครงการ"5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง " ปีงบประมาณ 2561

           วันที่14 มีนาคม2561 นายสมคิด บุญญาธการ นักวิชาการเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนที่ดินและรับมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผูู้เข้าร่วมโครงการ"5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง "ปีงบประมาณ 2561 จำนวน101 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพะงุ้น หมู่ที่2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร