RSS

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.วรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับอำเภอพะโต๊ะและเกษตรอำเภอพะโต๊ะ อบรม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายอัครชัย ชัยจินะฉายากุล นายอำเภอพะโต๊ะ กล่าวเปิดและพบปะพี่น้องเกษตรกรที่รับการอบรมวันที่ 13 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่1 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ"5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"ปีงบประมาณ2561รุ่นที่1 วันที่ 13-14มีนาคม 2561นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธาน นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ หมอดินอาสา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพะงุ้น หมู่ที่2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร