HOPE การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประจำเดือนเมษายน2564
- สัปดาห์ที่ 1 (8 มี.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 2 (15 มี.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 3 (22 มี.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 4 (29 มี
.ค.64)
- สัปดาห์ที่ 1 (5 เม.ย.64)
- สัปดาห์ที่ 2 (12 เม.ย.64)
- สัปดาห์ที่ 3 (19 เม.ย.64)
- สัปดาห์ที่ 24 (26 เม.ย.64)