ข่าวประชาสัมพันธ์

6HOPE การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและกรณ์

6ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

            1ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            1ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

            1ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

 

6ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ