โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) ปีงบประมาณ 2566

........................................
วันอังคารที่ 11 เมษายน เวลา 13.00 น. ว่าที่ร.ต.พุฒิพงศ์ คำศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และการผลิตปุ๋ยหมัด พด.1 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยะอินทรีย์ต้นแบบ มีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 10 ราย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสาธิตการนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก ณ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา