โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ยางพาราแปลงใหญ่)
........................................
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นางสาวอังคารมาศ ลีนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน และสาธิต การผลิตน้ำหนักชีวภาพ พด.2 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ประเภท ถังหมัก กากน้ำตาล สารเร่งจุลินทรีย์ พด.ต่างๆ ณ ตำบลนบปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา