แนะนำหน่วยงาน ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่ ที่ตั้งของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน กลยุทธแผนการดำเนินงาน
บุคลากร -ข้าราชการ
-ลูกจ้างประจำ
-พนักงานราชการ
ติดต่อประสานงาน ที่อยู่/เบอร์โทรศัพย์
พื้นที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง(E-Auction)
สมัครงาน
บริการประชาชน
1 สารเร่ง พด.1-10
2 พันธุ์กล้าหญ้าแฝก
3 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
5 โดโลไมท์
6 หินฝุ่น
7 เอกสารคำแนะนำต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
1
กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
2
กิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
3
กิจกรรมรณรงค์ 5 ส.
4
กิจกรรมฟื้นฟูที่รกร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(งบ CEO)
5
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องหญ้าแฝกประจำตำบล(แฝกโรงเรียน)
6
กิจกรรมอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
7
กิจกรรมสาธิตการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมตามความเหมาะสม(จุดเรียนรู้ประจำตำบล)
  7.1 กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,สารไล่แมลง,สาธิตการทำผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช(พด.3)
  7.2 กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  7.3 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
8
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและอ้อย
9
กิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาตอซัง
10 กิจกรรมณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ(แฝกแจกจ่ายและติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก)
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
1
กิจกรรมสาธิต/ส่งเสริมการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
2
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
3
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
4
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
5
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
6
กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่นาร้าง
7
กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน -ข้อมูลกลุ่มชุดดิน
-สภาพการใช้ที่ดิน
-ทรัพยากรดิน