แนะนำหน่วยงาน


ระวัติ
        สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เดิมเป็นหน่วยพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สังกัดศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดยะลากองบริรักษ์
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งหน่วยชั่วคราวที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ย้ายที่ทำการ
หน่วย ฯ มาที่อำเภอเมือง  เช่าบ้านเลขที่ 91  ถ.ราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นที่ทำการ
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ และขณะนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการกำหนด
พื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบท ของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( พ.ศ.2525–2529 )
จัดทำเป็นแผนพัฒนาชนบทยากจน
        ต่อมากรมพัฒนาที่ดิน ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 852/2527 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2527 แบ่งพื้นที่
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเป็น 12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต หน่วยพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานี
พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 และกรมพัฒนาที่ดินได้ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งมะม่วงค้อม”
หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 47 – 2 – 35 ไร่ ต่อมากรมการปกครองเปลี่ยนอำเภอ
เดิมอำเภอเมือง เปลี่ยนเป็นอำเภอพระพรหม เป็นที่ตั้งสำนักงาน และได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2532 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินถิ่นลุ่มน้ำ ยกระดับความเป็นอยู่
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตที่มั่นคง

อำนาจหน้าที่ และภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (จ.นครศรีธรรมราช) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาที่ดิน การจัดการทรัพยากรดิน การสาธิต/ส่งเสริม การพัฒนาที่ดิน
การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด หมอดินอาสาประจำอำเภอ หมอดินอาสาประจำตำบล และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดิน ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 22 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ โดยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน
  1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เกี่ยวกับงานธุรการของสถานีฯด้านงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานด้านพัสดุ ประสานงานและสนับสนุนฯหน่วยพัฒนาที่ดินฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต,และประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2 หน่วยพัฒนาที่ดิน(หน่วยงานภาคสนาม) มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน การจัดการทรัพยากรที่ดิน การสาธิต/ ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป เผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานีพัฒนาที่ดิน
  3 งานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  รับผิดชอบประสานงานและบริการงานพัฒนาโครงการลุ่มน้ำปากพนัง
วิสัยทัศน์
ระดับความเป็นอยู่ราษฎรดีขึ้น ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและเศรษฐกิจครัวเรือนมีความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร
3.เพื่อพัฒนาการรวมตัวของเกษตรกร
เป้าหมาย
ยกระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนให้ได้ 120,000 บาท/ปี ในปี 2552
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
เป็นงานปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ในรูปแบบการสาธิต
การส่งเสริม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการเกษตรกรตามลำดับ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.การสาธิต/ส่งเสริมการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
2.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
3.ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินเค็ม
4.ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตน้ำจืด
5.ปรับปรุงพื้นที่นาร้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ.-พ.ศ.
1
นายสงคราม สุขขี
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2527-2540
2
นายสมเผ่า ยงเขนยสิน
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2540-2542
3
นายสงคราม สุขขี
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2542-2544
4
นายมโน พงศ์สามารถ
หัวหน้สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2544-2546
5
นายเกษม ทักษิณากุล
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2546-2547
6
นายวรรณะ ทรัพย์มี
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2547-2551
7
นายสุจินต์ นิลย์ประดับ
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2551-2552
8
นายวรรณะ ทรัพย์มี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2552-2553
9
นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
2553-ปัจจุบัน