บริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการ
1 สารเร่ง พด.1-10
2 พันธุ์กล้าหญ้าแฝก
3 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
4 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
5 โดโลไมท์
6 หินฝุ่น
7 เอกสารคำแนะนำต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
 
กฎระเบียบการใช้บริการ
1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้งที่มาขอรับบริการ

ขั้นตอน
กรณีเกษตรขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
  คลิกที่นี่เพื่อขอรับบริการได้ผ่านทางโปรแกรมบริการประชาชน
กรณีเกษตรกรขอรับบริการที่สถานีพัฒนาที่ดิน
  - คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการขอรับบริการ
บบฟอร์มดาวน์โหลด
1 ใบคำขอรับวัสดุสารเร่ง พด.1-7
2 ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
3 ใบคำขอรับเมล็๋ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
5 ใบคำขอบันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน