ภาพกิจกรรม การดำเนินงานสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
1
กิจกรรมการการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
  1.1 กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
2
กิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
3
กิจกรรมรณรงค์ 5 ส.  
  3.1 กิจกรรมรณรงค์ 5 ส.
4
กิจกรรมฟื้นฟูที่รกร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(งบ CEO)
5
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องหญ้าแฝกประจำตำบล(แฝกโรงเรียน)
6
กิจกรรมการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
  6.1 กิจกรรมอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
7
กิจกรรมการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
  7.1 กิจกรรมอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
8
กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชและคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
9
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
10
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชมุการ
11
กิจกรรมสาธิตการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมตามความเหมาะสม(จุดเรียนรู้ประจำตำบล)
  11.1 กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,สารไล่แมลง,สาธิตการทำผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช(พด.3)
  11.2 กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  11.3 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
12
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและอ้อย
13
กิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาตอซัง
  13.1 โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
  13.2 กิจกรรมการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
14 กิจกรรมณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ(แฝกแจกจ่ายและติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก)
15 โครงการอบรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
16 โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพสำหรับกลุ่มเกษตรและยุวเกษตรกร
17 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ สพด.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบริการงานพัฒนาที่ดิน
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
1
กิจกรรมสาธิต/ส่งเสริมการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
2
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
3
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
4
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
5
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
6
กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่นาร้าง
7
กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่นาร้าง
8
จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน