Thai Chinese (Simplified) English
RSS

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567

          วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา09.30น. นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินละน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัดภูเก็ต แบบโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพิจารณาแบบโครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ จังหวัดชุมพร โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th